Kallelse till GHFS Årsmöte den 19e Mars 2022 klockan 12

Välkommen till GHFS årsmöte som kommer att hållas den 19e mars i klubblokalen på E A ROSENGRENS GATA 4 i Västra Frölunda. OBS! Platsen kan komma att ändras senast 3 veckor före datumet, eller senast 1 vecka innan i panik, beroende på rådande Covid-19 situation. För att erhålla rösträtt på mötet skall du under mötesåret fylla minst 10 år, medlemskap beviljats minst 2 månader innan årsmötet, och du ska ha betalt din medlemsavgift senast 2 veckor innan.

Motioner skickas till kontakt@ghfs.se senast den 26e februari och svar på dessa kommer att publiceras på senast veckan innan mötet. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse, verksamhetsplan publiceras på samma sätt samtidigt.

Vi bjuder på lite lätt fika till närvarande medlemmar.

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) föreningens kassör för en tid av ett år; c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; g) Huvudinstruktör för en tid av två år; samt h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
 13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
 14. Inkomna motioner
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

The Spring semester for 2022 will bein the week of January 10th. Returning students are welcome from the 10th (Sabre begins the 9th). whereas brand new students are welcome to come test out classes from the following week beginning January 17th.

If you are a new student who would like to test us out before committing to the semester, please note that you are welcome to two free classes before you will be required to pay the yearly membership fee as well as the spring semester fee should you choose to continue training with us.

For all returning students, please be sure to pay the membership fee of 500kr as well as the semester fee of 1000kr ASAP. You may also pay for the whole year at once, if you prefer, for a lump sum of 2500kr.

Please note the updated schedule.

 

Welcome back and happy training!