Hej alla! Från 26 maj 2023 kommer vi inte längre använda hallen på Textilgatan i Gamlestadens fabriker utom för förvaring av utrustning.

Nu de sista veckorna på terminen före sommaren kommer vi att träna alla tillsammans i den stora hall A i Landalahallen.

Det blir på tisdagarna 4 och 11 juni klockan 18:00-20:00 och torsdagarna  6 och 13 juni klockan 20:30-22:30.

Därefter tar vi sommaruppehåll och se igen i augusti. Följ Facebookgrupperna (och vår hemsida) för uppdateringar om var och när vi kommer att träna efter sommaren.

Budgetbeskrivning-2023
Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse 2023
Balansrapport-2023
Årsredovisning-2023
Ekonomisk-berättelse-2023
Revisionsberättelse 2023

Vi ses på årsmötet.

Kallelse till GHFS Årsmöte söndagen 25:e februari 2022 klockan 12

Välkommen till GHFS årsmöte som kommer att hållas den 25:e februari på Kämpegatan 6 i Gullbergsvass.

I de fall det är absolut nödvändigt kan vi ordna ”virtuell” närvaro via Google Meet eller liknande för enstaka deltagare – anmäl detta i god tid i så fall. För att ha rösträtt på mötet skall du under mötesåret fylla minst 10 år, medlemskap ska ha beviljats minst 2 månader innan årsmötet, och du ska ha betalt din medlemsavgift senast 2 veckor innan.

Svar på motioner, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse och verksamhetsplan kommer att publiceras på hemsidan och i facebookgruppen på samma sätt som denna kallelse, en vecka innan mötet.

Vi bjuder på lite lätt fika till närvarande medlemmar.

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7.  Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) föreningens kassör för en tid av ett år;
  c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  g) Huvudinstruktör för en tid av två år; samt
  h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
 13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
 14. Lokalfrågan
 15. Inkomna motioner
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Vårt nya schema för höstterminen 2023 i nya lokalen är nu preliminärt satt. Ändringar kan komma att göras, men det är så här vi kommer att ha det till att börja med i alla fall.

Vi har nu flyttat till ny lokal på Textilgatan 16 i Gamlestadens fabriker! Det kommer att ta ett tag innan vi hunnit ”bo in oss” och fixa all förvaring, nycklar till alla tränare och liknande, men det är vår förhoppning att detta kommer att bli väldigt bra efter en liten inkörningsperiod.

Den nya lokalen har väldigt mycket bättre tillgänglighet både med bil och kollektivtrafik än den förra. Från Göteborgs central tar det 9 minuter och spårvagnar går ungefär var femte minut. Det finns under våra träningstider gott om lediga parkeringsplatser i området, och priset är ganska humant (ca 8 kr per timme).

Extrainsatt årsmöte: 9:e Oktober kl 15-16 i vår träningslokal.
Vi saknar kassör och flertalet styrelsemedlemmar samt valberedning. Dessa behöver välja in nu så att styrelsen får lite ny energi och fart.
Exakt agenda kommer på hemsidan (senare). Det är viktigt att så många som möjligt kommer – det är både kul och givande att vara föreningsaktiv!

Hej alla glada fäktare!

Här kommer de kompletterande handlingarna till årsmötet. Föreslagen verksamhetsplan skrivs här medan de längre texterna är bifogade som pdfer. Vi har inte fått in några motioner varför det inte heller förekommer någon sådan.

 

Verksamhetsplan 2022:

För året 2022 föreslår nuvarande styrelse att nästa styrelse ska fokusera på följande verksamhet:

 • Verka för att fler ska bli medlemmar och komma och träna i föreningen.
 • Organisera låneutrustning så att det blir tydligare och lättare att låna.
 • Organisera ett eller flera lokala event med fokus på föreningen.
 • Försöka förhandla lokalhyran, eller andra åtgärder, så att vi kan behålla en god ekonomi i föreningen utan att behöva byta lokal.

verifikationslista-2021 kan fås på begäran
Balansrapport-2021
Ekonomisk-rapport-2021
Resultatrapport-2021
Revisionsrapport-220226

Kallelse till GHFS Årsmöte den 19e Mars 2022 klockan 12

Välkommen till GHFS årsmöte som kommer att hållas den 19e mars i klubblokalen på E A ROSENGRENS GATA 4 i Västra Frölunda. OBS! Platsen kan komma att ändras senast 3 veckor före datumet, eller senast 1 vecka innan i panik, beroende på rådande Covid-19 situation. För att erhålla rösträtt på mötet skall du under mötesåret fylla minst 10 år, medlemskap beviljats minst 2 månader innan årsmötet, och du ska ha betalt din medlemsavgift senast 2 veckor innan.

Motioner skickas till kontakt@ghfs.se senast den 26e februari och svar på dessa kommer att publiceras på senast veckan innan mötet. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse, verksamhetsplan publiceras på samma sätt samtidigt.

Vi bjuder på lite lätt fika till närvarande medlemmar.

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) föreningens kassör för en tid av ett år; c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; g) Huvudinstruktör för en tid av två år; samt h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
 13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
 14. Inkomna motioner
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

The Spring semester for 2022 will bein the week of January 10th. Returning students are welcome from the 10th (Sabre begins the 9th). whereas brand new students are welcome to come test out classes from the following week beginning January 17th.

If you are a new student who would like to test us out before committing to the semester, please note that you are welcome to two free classes before you will be required to pay the yearly membership fee as well as the spring semester fee should you choose to continue training with us.

For all returning students, please be sure to pay the membership fee of 500kr as well as the semester fee of 1000kr ASAP. You may also pay for the whole year at once, if you prefer, for a lump sum of 2500kr.

Please note the updated schedule.

 

Welcome back and happy training!

Hej!

På grund av avhopp i styrelsen och att vi nu har ett nytt förslag till ny uppförandekod till klubben väljer vi ny att kalla till ett extra årsmöte den 16e oktober klockan 10:30. Se kallelsen för mer detaljerad information!

Kallelse Extra årsmöte 16 oktober klockan 1030