Årsmöte 2021

Tid: söndagen den 14 februari kl. 11

Plats: Gamla Älvsborgs fästning

Styrelsen har påbörjat planeringen av årsmötet 2021. Det kommer bli ett annorlunda möte eftersom vi inte kommer kunna vara inomhus, men vi har försökt hitta en plats där det går att ha lite skydd från elementen samtidigt som det går att hålla ett ansvarsfullt avstånd från varandra.

Förslag från medlem (motion) till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det utsatta datumet enligt föreningens stadgar. Detta innebär att de ska vara inskickade senast söndagen 17 januari.

I år handläggs motionerna av Mattias Lindström. Skicka era motioner till honom på tacticutemonkey@gmail.com.

Formell kallelse till årsmötet med föredragningslista ska utfärda av styrelsen senast tre veckor innan utsatt datum, och verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Glöm inte att för att vara röstberättigad på styrelsemötet måste du ha betalat din medlemsavgift senast två veckor innan årsmötet, alltså den 31 januari.

GHFS styrelse beslutar att i enlighet med Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för Västra Götaland ställa in den ordinarie träningsverksamheten för samtliga träningsgrupper, bortsett från barn&ungdomsgruppen som fortsatt får genomföra sina träningar i enlighet med myndighetens undantag för barnidrott. Beslutet gäller från 29 oktober 2020 och i tre veckor framöver och kan komma att förlängas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer förlängs.

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?fbclid=IwAR3s_2NDNPOKF64B7q39jMUSXxSd_je8nVBZfQEGe7B7Kvb-sCvHILV7UMY

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 29:a augusti kl. 12:00 och den 30:a augusti kl. 12:00

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/2055879361208633

https://www.facebook.com/events/335196300966845

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår nya lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 26:a augusti kl. 18:00!

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/660057021136419/

Söndag 17/3 är det årsmöte.
Tid: kl 13.00
Plats: Lokalen, E A Rosengrens gata 4.
Alla medlemmar välkomna, hoppas att vi ses där. (Omyndiga medlemmar kan representeras av vårdnadshavare)
Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) val av huvudinstruktör för en tid av två år;
g) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Nedan finns det nya vårterminen 2019 schema!

Ni kan hitta schemat på den här länken!

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår nya lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 21:a januari kl. 18:00!

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:
https://www.facebook.com/events/321095595171622/

Nedan finns det nya tillfälliga schema. Det gäller fr.o.m. den 1 oktober medan vi tränar i Toltorpsskolan.

Ni kan hitta schemat på den här länken!

Den 22:a augusti har vi Prova-på-kväll igen. Kom och testa de kurser som sedan har nybörjarintag: Långsvärd, sabel, svärd & bucklare samt medeltida brottning. Mellan prova på-tillfällena kommer vi även ha uppvisningar av de olika vapenslagen.

Vi håller till i vår vanliga lokal på Bruksgatan 17 i Majorna och 18.00 börjar det.

Länk till Facebook-eventet finns här
https://www.facebook.com/events/1161043390675956/