The Autumn/Winter ’21 semester is beginning this week, August 30th 2021. New students will be welcome from next week, September 6th 2021. An updated time table has been posted.

There will be an Open House the following weekend (Sept. 11/12) in which anyone interested in trying out HEMA may join. Instructors from all different weapon-sets will be available to introduce you to their discipline, show you some example fencing and answer any questions you may have.  More information on exactly when the Open House will be along with corona-safe-requirements will be posted later this week.

 

  • Vote in new board member(s)
  • Code of Conduct review and vote
  • Status of Swordfish (Petri)
  • Review of training and payment policy
  • Review of keeping the hall clean

 

 

Hej GHFS medlemmar,
Vi ska ha ett extra årsmöte den 24:e april, via Teams den här gången för att så manga som möjligt ska kunna vara med.
Spara gärna länken till mötet. Man behöver inte ha ett Teams konto för att vara med, man kan delta som gäst via länken.
Mer info kommer sen.
/GHFS Styrelse
————————–
Hi GHFS members,
We are going to have a second annual club meeting, this time via Teams so that as many as possible can join.
Please save the link below to access the meeting. You do not need a Teams account to join as you can join as a guest via the link.
More information will come later.
/GHFS board
—————————————

You’re invited to join a Microsoft Teams meeting

Title: GHFS extrainkallat årsmöte – 2021
Time: 24 Apr 2021 12:00:00

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Årsmöte 2021

Tid: söndagen den 14 februari kl. 11

Plats: Gamla Älvsborgs fästning

Styrelsen har påbörjat planeringen av årsmötet 2021. Det kommer bli ett annorlunda möte eftersom vi inte kommer kunna vara inomhus, men vi har försökt hitta en plats där det går att ha lite skydd från elementen samtidigt som det går att hålla ett ansvarsfullt avstånd från varandra.

Förslag från medlem (motion) till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det utsatta datumet enligt föreningens stadgar. Detta innebär att de ska vara inskickade senast söndagen 17 januari.

I år handläggs motionerna av Mattias Lindström. Skicka era motioner till honom på tacticutemonkey@gmail.com.

Formell kallelse till årsmötet med föredragningslista ska utfärda av styrelsen senast tre veckor innan utsatt datum, och verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Glöm inte att för att vara röstberättigad på styrelsemötet måste du ha betalat din medlemsavgift senast två veckor innan årsmötet, alltså den 31 januari.

GHFS styrelse beslutar att i enlighet med Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för Västra Götaland ställa in den ordinarie träningsverksamheten för samtliga träningsgrupper, bortsett från barn&ungdomsgruppen som fortsatt får genomföra sina träningar i enlighet med myndighetens undantag för barnidrott. Beslutet gäller från 29 oktober 2020 och i tre veckor framöver och kan komma att förlängas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer förlängs.

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?fbclid=IwAR3s_2NDNPOKF64B7q39jMUSXxSd_je8nVBZfQEGe7B7Kvb-sCvHILV7UMY

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 29:a augusti kl. 12:00 och den 30:a augusti kl. 12:00

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/2055879361208633

https://www.facebook.com/events/335196300966845

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår nya lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 26:a augusti kl. 18:00!

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/660057021136419/

Söndag 17/3 är det årsmöte.
Tid: kl 13.00
Plats: Lokalen, E A Rosengrens gata 4.
Alla medlemmar välkomna, hoppas att vi ses där. (Omyndiga medlemmar kan representeras av vårdnadshavare)
Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) val av huvudinstruktör för en tid av två år;
g) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Nedan finns det nya vårterminen 2019 schema!

Ni kan hitta schemat på den här länken!