Kallelse till GHFS Årsmöte söndagen 25:e februari 2022 klockan 12

Välkommen till GHFS årsmöte som kommer att hållas den 25:e februari på Kämpegatan 6 i Gullbergsvass.

I de fall det är absolut nödvändigt kan vi ordna ”virtuell” närvaro via Google Meet eller liknande för enstaka deltagare – anmäl detta i god tid i så fall. För att ha rösträtt på mötet skall du under mötesåret fylla minst 10 år, medlemskap ska ha beviljats minst 2 månader innan årsmötet, och du ska ha betalt din medlemsavgift senast 2 veckor innan.

Svar på motioner, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorsberättelse och verksamhetsplan kommer att publiceras på hemsidan och i facebookgruppen på samma sätt som denna kallelse, en vecka innan mötet.

Vi bjuder på lite lätt fika till närvarande medlemmar.

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7.  Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) föreningens kassör för en tid av ett år;
  c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  g) Huvudinstruktör för en tid av två år; samt
  h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
 13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
 14. Lokalfrågan
 15. Inkomna motioner
 16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.