Årsmöte 2021

Tid: söndagen den 14 februari kl. 11

Plats: Gamla Älvsborgs fästning

Styrelsen har påbörjat planeringen av årsmötet 2021. Det kommer bli ett annorlunda möte eftersom vi inte kommer kunna vara inomhus, men vi har försökt hitta en plats där det går att ha lite skydd från elementen samtidigt som det går att hålla ett ansvarsfullt avstånd från varandra.

Förslag från medlem (motion) till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före det utsatta datumet enligt föreningens stadgar. Detta innebär att de ska vara inskickade senast söndagen 17 januari.

I år handläggs motionerna av Mattias Lindström. Skicka era motioner till honom på tacticutemonkey@gmail.com.

Formell kallelse till årsmötet med föredragningslista ska utfärda av styrelsen senast tre veckor innan utsatt datum, och verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Glöm inte att för att vara röstberättigad på styrelsemötet måste du ha betalat din medlemsavgift senast två veckor innan årsmötet, alltså den 31 januari.