Extra årsmöte 16.oktober 2021

Preliminär föredragningslista:

 • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Kristine Konsmo, Jimmy Olssson, Simon Paulsson

 • 2. Val av ordförande för mötet.

Jimmy Olsson vald

 • 3. Val av sekreterare för mötet.

Simon Paulsson

 • 4. Val av protokolljusterare för mötet.

Kristine Konsmo

 • 5. Val av rösträknare för mötet.

Jimmy Olsson

 • 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet utlystes den 9e september på hemsidan, samma dag länkades denna utlysning på Facebook. Styrelsen anser att mötet har utlysts på godtagbart sätt.

Mötet har utlysts på rätt sätt.

 • 7. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan får inte ändras enligt stadgarna. Liggande föredragningslista bifogades kallelsen.

 • 8. Fyllnadsval av styrelseledamöter.

Inga nominerade.

 • 9. Beslut om införande av ny uppförandekod i föreningen.

Mötet diskuterar den egentliga skillnaden mellan de två förslagen. Formuleringen ”Att aktivt arbeta mot” håller mötet med om att de kan vara problematisk, men att det är andemeningen att göra något där och då om något händer. Det kan till exempel vara att säga ifrån när någon säger eller gör något som strider mot diskrimineringsgrunderna. Det ska inte handla om att man aktivt måste engagera sig i preventivt arbete, som i alla fall i teorin sätt inte har ett övre tak på tid och arbete som krävs.

Därmed röstar mötet för att:

Ta bort den gamla uppförandekoden

Anta den uppförandekod som bifogats i bilaga 1.

 • 10. Övriga frågor som tillagts under punkt 7.

Icke giltig.

Handlingar:

 • 8. Då Timothy Myers och Ella Ahlgren på grund av personliga skäl valt att avgå i förtid finner vi det önskvärt att utlysa fyllnadsval.

 

 • 9. Under året har det diskuterats i omgångar om en ny uppförandekod. Vi i styrelsen har efter senaste feedbackrundan valt att lägga fram det förslag som lades då och ett som är modifierat efter den feedback som vi fick. Vi kommer att yrka på det första förslaget men välkomnar gärna ett ändringsyrkande om att anta den andra.
 • Styrelsen yrkar alltså på att:

ta bord den gamla uppförandekoden.

anta den uppförandekod som är bifogad som bilaga 1.

 

Bilaga 1.

Uppförandekod

Tänk på att du som medlem i Göteborgs Historiska Fäktskola är en representant för föreningen.

Bra att känna till är att du som medlem redan omfattas av riksidrottsförbundets uppförandekod, läs mer på länken nedan!

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf

Utifrån dom regleringar som omfattas av riksidrottsförbundet vill vi i GHFS även lägga extra vikt vid följande punkter.

Önskat beteende och förhållningssätt 

 • Du ska behandla medlemmar, instruktörer och besökande gäster på ett respektfullt sätt inom GHFS verksamhet.
 • Du ska aktivt arbeta för att motverka kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier mot enskild individ och/eller grupp avseende –
  • Sexuell läggning
  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsvariation
  • Ålder

Om du blivit utsatt eller uppmärksammat ett oacceptabelt beteende inom GHFS verksamhet kan du vända dig till styrelsen eller använda riksidrottsförbundets visselblåsartjänst där du kan lämna ett anonymt ärende till idrottsombudsmannen. Enligt svensk lagstiftning har du alltid rätt att göra en polisanmälan, styrelsen finns här för att stötta dig!

Länk till tjänsten finner du här:

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet/

 

 • Du ska undvika onödigt våld som inte tillhör sporten. Våld med avsikt att skada en annan individ och/eller skadegörelse är strikt förbjudet.
 • Du ska behandla föreningens lokal, interiör och egendom med varsamhet och respekt.
 • Om du använder dig av låneutrustning ska du rengöra och ställa tillbaka denna på sin ursprungliga plats samt rapportera till tränare om utrustningen har några defekter eller är trasig.
 • Du ska vid träning med fullkontakt stämma av med din träningspartner om intensitet och eventuella önskemål kring träningens upplägg.
 • Du ska se över mattor, kök och andra gemensamma utrymmen du har nyttjat och se till att det lämnas i gott skick efter din träning.
 • Du ska aktivt arbeta för att skapa en normmedveten miljö och verka för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade, att alla får ta del av gemenskapen samt ge alla möjligheten att delta på sina egna villkor.

 

Du kan läsa mer om normmedveten idrott på riksidrottsförbundets hemsida samt utbildningswebben för inkluderande idrott! Du kan hitta länkar till detta:

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/

 

Överträdelser och konsekvenser

Om du observerat eller blivit utsatt för något som inte är i linje med ovanstående punkter så kan du vända dig till styrelsen eller klubbens huvudinstruktör för att få hjälp.

Överträdelser vid lagbrott och/eller beteenden som strider mot riksidrottsförbundets uppförandekod i GHFS verksamhet kan leda till avstängning eller indraget medlemskap.

Till sist vill vi att alla medlemmar ska känna sig välkomna och få ut de bästa möjliga utav sin träning tillsammans i lokalen – va en medmänniska, hälsa på såväl nya som gamla medlemmar, bjud in till gemenskapen och lär av varandra.

 

___________________________                                                 __________________________

Simon Paulsson, Sekreterare                                                                     Kristine Konsmo, Justerare

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Årsmöte 24/4

Kristine Ordförande
Jimmy: Sekreterare

 

Närvarande:
Jimmy Olsson

Kristine Konsmo

Petri Loukasmäki

Jan Hermfelt

Timothy Meyers

Axel Petterson

Ella Ahlgren

 

1: Ella har blivit inröstad som medlem i styrelsen

Conny Corneliusson har blivit inröstad som revisor

2: Petri berättar att de skjutit upp beslutet om huruvida swordfish
skall hållas eller inte.

 

3: Vi pratar om att alla som tränar i hallen betalar medlemskap och terminsavgiften.

 

4: Vi pratar om hur vi ska hålla hallen ren. Vi behöver skapa en kultur där städning

hålls efter på ett bättre sätt. Vi behöver alla ta ett större ansvar.

 

5: Vi pratar om huruvida vi ska rösta på vår nya code of conduct.
Vi kommer att edita texten och skriva om några meningar.

Vi kommer skriva ut den föreslagna CoC och lägga ut den i lokalen så att folk kan få läsa den.

Vi skjuter fram omröstningen. Vi pratar även om vilka språk den ska vara skriven i.

 

6: Ingen har någon övrig fråga.

 


 

Möte 10/3-2021

Kristine ordförande
Jimmy: Sekreterare

 

Närvarande:
Jimmy Olsson

Kristine Konsmo

Simon Paulsson

Timothy Meyrs

Petri Loukasmäki

1 :Vi bestämmer om vi vill ha fler personer i styrelsen.
Vi behöver ha minst 5 personer totalt.

2:Vi sätter ett datum för när vi ska ha vårt extrainkallade årsmöte .
Vi bestämmer att ha mötet den 10/4, kl 12-14.

3:Vi pratar om vad vi ska upp mötet,
att ändra stadgar som säger att vi välkomnar extremvänster eller extremhöger.
Fixa en ny code of conduct som säger vi inte välkomnar exkluderande åsikter.

4:  IT
Vi pratar om forumet, vad det ska användas till och sådär.
– Vi pratar om vart vi ska kunna ha våra dokument lättillgängliga för att kunna ansöka om bidrag osv. Förslag är slack, nextcloud och apples molntjänst.

5: Vi pratar om cold cuts, det skjuts fram till nästa år. Vi är öppna för en spontan turnering till sommaren om det tillåts.

7: Vi pratar om vad vi ska göra med lokalen, vi lutar åt att byta lokal.

 

8 Vi bestämmer onsdag 24/3, kl 18:30.

 

9 övrigt.

Vi lägger upp protokoll på hemsidan, Kristine tar på sig detta.